ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE

ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
VIDEO DETAIL
Titleತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE
MP3 Size7.73 MB (estimated)
Duration07:44
Views10.2K
Sourceyoutu.be/32MyqQmY7iY
Description

Measurements

4 cups brown rice
1 cup urad dal
1/2 cup channa dal
1/2 cup toor dal
1/2 cup thick poha

wash and soak all the ingredients seperately as shown in the video for 6 hours
grind the batter to a smooth paste
ferment it for over night
next day add salt and baking soda , mix well and make a soft as well as crispy dosa
soft dosa with no oil for diet (weight loss)
ghee crispy dosa for children

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by NAGVENI ACHARS KITCHEN
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Tagsತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE, Download ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE, Download Video ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE, Download MP3 ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE, Download ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE episode terbaru, ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ WEIGHT LOSS RECIPE/BROWN RICE CRISPY DOSA/ DIET RECIPE terbaru